Regulamin Konta 1login od WP
Regulamin dla użytkowników zakładających konto od dnia 19.10.2022
1. Konto 1login od WP jest udostępniane przez spółkę Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 kapitał zakładowy 320.005.950,00 zł.

2. Użytkownicy Konta 1login od WP mogą uzyskać dostęp i korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, co do których Wirtualna Polska umożliwia dostęp i korzystanie za pomocą Konta 1login od WP.

3. Konto 1login od WP jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
a. prawa i obowiązki Użytkowników Konta 1login od WP;

b. prawa i obowiązki spółki Wirtualna Polska w zakresie udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP.
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WP na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Konta 1login od WP, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.

2. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych udostępnienie WP danych Użytkownikowi 1login od WP, zawarcie pomiędzy WP i Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi 1login od WP, a także korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności.

3. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Hasło powinno spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta 1login od WP
i Formularzu zmiany Hasła (w przypadku zmiany Hasła), w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

4. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
a. realizację prawa dostępu do Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

b. realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;

c. korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.
5. Konto 1login od WP - oznacza konto udostępnianie przez WP zgodnie z Regulaminem, którego posiadanie umożliwia dostęp i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska oraz Dodatkowych Funkcjonalności.

6. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta 1login od WP, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Login powinien spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta 1login od WP, w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

7. Portal Wirtualna Polska oznacza portal internetowy Wirtualna Polska prowadzony przez WP w domenach internetowych, do których prawa przysługują WP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

8. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konta 1login od WP.

9. Usługi Wirtualnej Polski - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez WP na rzecz Użytkowników, w tym za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska. Warunkiem skorzystania z Usług Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP jest umożliwienie przez WP dostępu i korzystania z tych Usługi za pomocą Konta 1login od WP. WP zastrzega sobie prawo do umożliwienia korzystania z Konta 1login od WP tylko w określonych Usługach Wirtualnej Polski. WP może uzależnić dostęp i korzystanie z określonych Usług Wirtualnej Polski od posiadania Konta 1login od WP.

10. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta 1login od WP na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta 1login od WP, jeżeli:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub

c. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
11. WP lub Wirtualna Polska - oznacza Wirtualną Polskę Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 kapitał zakładowy 320.005.950,00 zł

12. Zablokowanie Konta 1login od WP - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta 1login od WP.

13. Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym http://1login.wp.pl, dotyczący w szczególności wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności.
1. W celu założenia i korzystania z Konta 1login od WP, Użytkownik powinien uzyskać dostęp i korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

c. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;

d. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

e. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;

f. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;

g. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta 1login od WP.
3. Uzyskanie dostępu i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub przesłanie do WP wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;

b. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

c. zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Uzyskując dostęp i korzystając z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta 1login od WP, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WP o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WP informuje Użytkownika, a w przypadku Użytkowników którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych WP lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
a. zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski jak i Funkcjonalności Dodatkowych, w szczególności bez konieczności uiszczania opłat;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą.
5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WP oraz od innych osób (reklamodawców współpracujących z WP):
a. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;

b. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WP (w tym SMS);

c. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP;

d. z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska.
6. Zgoda na przetwarzane danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski jak i Dodatkowych Funkcjonalności.

7. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.

8. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, który nie ukończył 16 (szesnastego) roku życia jak i Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia WP do Zablokowania Konta 1login WP lub zaprzestania świadczenia usługi Konta 1login od WP na rzecz Użytkownika.

9. Korzystanie przez Użytkownika z Konta 1login od WP, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP, w języku polskim, umowy o świadczenie usługi Konta 1login od WP określonej w Regulaminie. Konto 1login od WP jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez WP czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta 1login od WP.

10. WP może odmówić świadczenia usługi Konta 1login od WP (udostępnienia Konta 1login od WP), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WP, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
1. Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikom Usługi1login od WP, w ramach usługi Konta 1login od WP, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika aktywnego (niezablokowanego) Konta 1login od WP.

2. WP może udostępnić Użytkownikowi Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Konta 1login od WP lub w późniejszym terminie.

3. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

4. WP ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.

5. WP ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyń Użytkownikom. WP poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronie internetowej Serwisu. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim;
1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 47 lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 49 lub wersje wyższe. WP dokładać będzie wszelkich starań aby Użytkownicy mogli korzystaćz Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności ze wszystkich innych popularnych przeglądarek internetowych jednak nie gwarantuje, iż Konto 1login od WP będzie działać poprawnie z użyciem tych przeglądarek, w szczególności z użyciem przeglądarki Internet Explorer 11 lub wersji wyższej, Microsoft Edge 12 lub wersji wyższej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.

3. WP jest uprawniona do Zablokowania Konta 1login od WP w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę WP, innych Użytkowników Konta 1login od WP, użytkowników Usług Wirtualnej Polski, co do których WP wymaga posiadania Konta 1login od WP lub innych osób), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu. Ponadto WP przysługuje prawo do Zablokowania Konta 1login od WP, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto 1login od WP lub innej Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Wirtualnej Polski, działania hakerskie). Zablokowanie Konta 1login od WP z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta 1login od WP. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez WP innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. WP jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP na rzecz Użytkownika w przypadku:
a. naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;

b. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta 1login od WP przez jeden rok;

c. działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę WP, innych Użytkowników Konta 1login od WP, użytkowników Usług Wirtualnej Polski lub innych osób przy użyciu Konta 1login od WP.
5. O ile to będzie możliwe (w tym nie naruszy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), WP zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta 1login od WP lub zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP z wyprzedzeniem. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na adres Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

6. W przypadku zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP, WP jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.

7. Użytkownik może zamówić i korzystać z Usługi Wirtualnej Polski używając Konta 1login od WP, tj. z wykorzystaniem Loginu i Hasła,

z których korzysta w ramach Konta 1login od WP. Ewentualne ograniczenia, wyłączenia i modyfikacje w tym zakresie określają właściwe dla Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

8. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta 1login od WP. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.

9. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Wirtualnej Polski.

10. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta 1login od WP lub/i Dodatkowych Funkcjonalności (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP w całości lub w części dotyczącej danej Dodatkowej Funkcjonalności) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Rezygnacja z określonych Dodatkowych Funkcjonalności może wymagać rezygnacji korzystania z Usługi 1login od WP w całości tj. wraz z rezygnacją z korzystania z Konta 1login od WP.

11. WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

12. Dane Użytkownika są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta 1login od WP. Po tym okresie WP może przetwarzać dane Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika. Za Użytkownika, który nie ukończył 16 (szesnastego) roku życia, zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych wyraża przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

14. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi Konta 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usługi Konta 1login od WP w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta 1login od WP w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tej usługi.

15. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Konta 1login od WP w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WP. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WP o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi Konta 1login od WP.
1. Konto 1login od WP pozwala na dostęp i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, dla korzystania z których wymagane jest posiadanie Konta 1login od WP (z zastrzeżeniem postanowień właściwych dla Usług Wirtualnej Polski regulaminów) lub dla korzystania z których jest to umożliwione przez WP.

2. Użytkownik Konta 1login od WP po zalogowaniu do Konta 1login od WP może uzyskać w sposób automatyczny dostęp i możliwość korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski. Użytkownik tym samym z wykorzystaniem Loginu i Hasła 1login od WP może uzyskać dostęp do innych Usług Wirtualnej Polski bez konieczności odrębnego logowania do Usług Wirtualnej Polski. Użytkownik Konta 1login od WP jest może być tym samym identyfikowany jako użytkownik zalogowany i uzyskujący dostęp do Usług Wirtualnej Polski oraz innych usług w całym Portalu Wirtualna Polska, o ile WP udostępnia taką funkcjonalność dla danych Usług Wirtualnej Polski. Jeśli WP nie udostępnia funkcjonalności automatycznego identyfikowania użytkownika Konta 1login od WP jako użytkownika zalogowanego w danej Usłudze Wirtualnej Polski Użytkownik może samodzielnie zalogować się i uzyskać dostępu do Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP. WP będzie mogła też umożliwiać samodzielne wybranie przez użytkownika opcji dalszego logowania do Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login do WP.
1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta 1login od WP, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 1login od WP, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

3. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Konta 1login od WP, za korzystanie przez niego z Konta 1login od WP w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta 1login od WP jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi Konta 1login od WP są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WP ma siedzibę.

8. WP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. Korzystanie z usługi Konta 1login od WP, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WP, które przysługują reklamodawcom WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WP.
1. WP może udostępnić Użytkownikowi Usługi Wirtualnej Polski w chwili założenia Konta 1login od WP lub w późniejszym terminie.

2. Zasady i warunki świadczenia Usług Wirtualnej Polski dostępne dla Użytkownika Konta 1login od WP określają właściwe dla tych Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Wirtualnej Polski, zastosowanie mają postanowienia regulaminów Usług Wirtualnej Polski. Jednakże w przypadku, gdy w regulaminie Usługi Wirtualnej Polski jest mowa o logowaniu za pomocą 1login od WP, Użytkownik będzie mógł logować się do danej Usługi Wirtualnej Polski za pomocą aktywnego Konta 1login od WP na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników jest WP.

2. WP uprawniona jest, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów realizacji Usługi Konta 1login od WP, statystycznych, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, marketingu bezpośredniego usług własnych oraz, także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, do dochodzenia/obrony ewentualnych roszczeń.

3. WP na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika Usługi 1login od WP uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych Wirtualnej Polski i Zaufanych Partnerów z IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (w tym zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) oraz nadania Użytkownikowi unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP. Unikalny identyfikator reklamowy Usługi 1login od WP umożliwi WP identyfikację Użytkownika w celach marketingowych Wirtualnej Polski jak i Zaufanych Partnerów z IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów, w szczególności w celu tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, wyboru spersonalizowanych reklam, pomiaru wydajności reklam, obsługi technicznej wyświetlania reklam.

4. WP na podstawie unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP będzie prowadzić działania obejmujące dopasowywanie i łączenie źródeł danych o Użytkowniku, łączenie różnych urządzeń Użytkownika do celów marketingowych.

5. WP na podstawie unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP będzie przypisywać dane Użytkownika zebrane w trakcie korzystania z Portalu Wirtualna Polska, z poszczególnych Usług Wirtualnej Polski w tym innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, w tym wykorzystywać je do tworzenia profilu spersonalizowanych reklam a ponadto do wzbogacenia profilu spersonalizowanych reklam, który został już utworzony dla Użytkownika.

6. Użytkownik może zrezygnować z przypisywania danych zebranych w trakcie korzystania z poszczególnych części Portalu Wirtualna Polska jak i Usług Wirtualnej Polski z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP. Rezygnacja z wykorzystania unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP w poszczególnych częściach Portalu Wirtualna Polska jak i Usługach Wirtualnej Polski nie wpływa na możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych (w tym zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności), jest dobrowolna zgoda.

8. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych Użytkownika w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w celach reklamowych w Usłudze 1login od WP nie wpływa na ważność i dopuszczalność przetwarzania danych Użytkownika na podstawie odrębnie udzielonych zgód, w szczególności zgód zbieranych w trakcie korzystania z Portalu Wirtualna Polska i poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.

9. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo wycofania zgody przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, zakresu przetwarzania oraz praw Użytkownikowi zostały zawarte w polityce prywatności.

10. W ramach usługi 1login od WP, WP przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
a. dane z Formularza;

b. adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies;

c. dane dotyczące dostępu i korzystania z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

d. treści Użytkownika z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

e. dane dotyczące dostępu i korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności;

f. dane o odwiedzinach na Serwisie;

g. dane o odwiedzinach na Portalu Wirtualna Polska;

h. treści, w tym reklamowe do których dostęp uzyskuje Użytkownik korzystający z Konta 1login od WP;

i. wyszukania, kliknięcia, sposób korzystania z Portalu Wirtualna Polska.
1. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

2. WP zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

3. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Konta 1login od WP, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

4. Korzystanie z Konta 1login od WP wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Wirtualnej Polski zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, WP stanowczo rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

5. Na stronach "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska jak i Serwisu, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.

7. WP aby móc świadczyć Usługi Wirtualnej Polski i inne usługi Portalu Wirtualna Polska może wysyłać użytkownikom powiadomienia o Usłudze Konta 1login od WP i inne informacje.
1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z udostępnianiem Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta 1login od WP.

3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

4. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem 1login od WP i Dodatkowymi Funkcjonalnościami na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamacje WP kieruje na adres Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

4. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Wirtualnej Polski w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.

2. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. WP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta 1login od WP w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta 1login od WP w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. WP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta 1login od WP po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
Regulamin dla użytkowników zakładających konto do dnia 18.10.2022
1. Konto 1login od WP jest udostępniane przez spółkę Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 kapitał zakładowy 320.005.950,00 zł.

2. Użytkownicy Konta 1login od WP mogą uzyskać dostęp i korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, co do których Wirtualna Polska umożliwia dostęp i korzystanie za pomocą Konta 1login od WP.

3. Konto 1login od WP jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
a. prawa i obowiązki Użytkowników Konta 1login od WP;

b. prawa i obowiązki spółki Wirtualna Polska w zakresie udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP.
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Dodatkowe Funkcjonalności - oznaczają dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez WP na rzecz Użytkowników, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu lub/i odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostały wprowadzone odrębne regulaminy. Warunkiem skorzystania z Dodatkowych Funkcjonalności jest jednoczesne korzystanie z Konta 1login od WP, dla którego te Dodatkowe Funkcjonalności są dostępne.

2. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych udostępnienie WP danych Użytkownikowi 1login od WP, zawarcie pomiędzy WP i Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi 1login od WP, a także korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności.

3. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Hasło powinno spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta 1login od WP
i Formularzu zmiany Hasła (w przypadku zmiany Hasła), w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

4. Interfejs - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi lub/i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych:
a. realizację prawa dostępu do Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

b. realizację prawa dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych;

c. korzystanie z Dodatkowych Funkcjonalności i dokonywanie zmian w zakresie korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności.
5. Konto 1login od WP - oznacza konto udostępnianie przez WP zgodnie z Regulaminem, którego posiadanie umożliwia dostęp i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska oraz Dodatkowych Funkcjonalności.

6. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta 1login od WP, które służy także zabezpieczeniu dostępu do Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Login powinien spełniać warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także w Formularzu założenia Konta 1login od WP, w szczególności w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte.

7. Portal Wirtualna Polska oznacza portal internetowy Wirtualna Polska prowadzony przez WP w domenach internetowych, do których prawa przysługują WP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez WP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

8. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konta 1login od WP.

9. Usługi Wirtualnej Polski - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez WP na rzecz Użytkowników, w tym za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska. Warunkiem skorzystania z Usług Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP jest umożliwienie przez WP dostępu i korzystania z tych Usługi za pomocą Konta 1login od WP. WP zastrzega sobie prawo do umożliwienia korzystania z Konta 1login od WP tylko w określonych Usługach Wirtualnej Polski. WP może uzależnić dostęp i korzystanie z określonych Usług Wirtualnej Polski od posiadania Konta 1login od WP.

10. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta 1login od WP na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta 1login od WP, jeżeli:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub

c. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
11. WP lub Wirtualna Polska - oznacza Wirtualną Polskę Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958 kapitał zakładowy 320.005.950,00 zł

12. Zablokowanie Konta 1login od WP - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta 1login od WP.

13. Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym http://1login.wp.pl, dotyczący w szczególności wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności.
1. W celu założenia i korzystania z Konta 1login od WP, Użytkownik powinien uzyskać dostęp i korzystać z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub wypełnić Formularz w zakresie określonym przez WP jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

c. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;

d. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

e. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;

f. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;

g. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta 1login od WP.
3. Uzyskanie dostępu i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub przesłanie do WP wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;

b. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

c. zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Uzyskując dostęp i korzystając z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska za pomocą Konta 1login od WP lub wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta 1login od WP, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może zostać poproszony przez WP o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, WP informuje Użytkownika, a w przypadku Użytkowników którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, odrębnie o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych WP lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W takim przypadku, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników którzy nie ukończyli 16 (szesnastego) roku życia jak i nieposiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
a. zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek brak zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski jak i Funkcjonalności Dodatkowych, w szczególności bez konieczności uiszczania opłat;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie;

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą.
5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WP oraz od innych osób (reklamodawców współpracujących z WP):
a. na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;

b. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WP (w tym SMS);

c. za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP;

d. z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska.
6. Zgoda na przetwarzane danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować konsekwencjami polegającymi na niemożności korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski jak i Dodatkowych Funkcjonalności.

7. WP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę WP.

8. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, który nie ukończył 16 (szesnastego) roku życia jak i Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia WP do Zablokowania Konta 1login WP lub zaprzestania świadczenia usługi Konta 1login od WP na rzecz Użytkownika.

9. Korzystanie przez Użytkownika z Konta 1login od WP, w szczególności przesłanie do WP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z WP, w języku polskim, umowy o świadczenie usługi Konta 1login od WP określonej w Regulaminie. Konto 1login od WP jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez WP czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta 1login od WP.

10. WP może odmówić świadczenia usługi Konta 1login od WP (udostępnienia Konta 1login od WP), jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem WP, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
1. Dodatkowe Funkcjonalności są udostępniane Użytkownikom Usługi1login od WP, w ramach usługi Konta 1login od WP, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika aktywnego (niezablokowanego) Konta 1login od WP.

2. WP może udostępnić Użytkownikowi Dodatkowe Funkcjonalności w chwili zamówienia Konta 1login od WP lub w późniejszym terminie.

3. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

4. WP ma prawo w każdym czasie do tworzenia i udostępniania Użytkownikom nowych Dodatkowych Funkcjonalności, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Do nowych Dodatkowych Funkcjonalności określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz odrębne dla tych Dodatkowych Funkcjonalności regulaminy, o ile dla takich Dodatkowych Funkcjonalności zostaną wprowadzone odrębne regulaminy. Wprowadzenie nowych Dodatkowych Funkcjonalności nie wymaga dokonania zmiany Regulaminu, a jedynie udostępnienia Użytkownikom danych i informacji odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów nowej Dodatkowej Funkcjonalności, pod warunkiem, że wprowadzenie nowej Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie wymagało zmiany postanowień Regulaminu.

5. WP ma prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) wszystkich lub poszczególnych Dodatkowych Funkcjonalności w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub/i technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyń Użytkownikom. WP poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia (zamknięcia) Dodatkowej Funkcjonalności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronie internetowej Serwisu. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik korzystający z Dodatkowej Funkcjonalności nie będzie informowany o zamknięciu Dodatkowej Funkcjonalności odrębnym zawiadomieniem, a wyłącznie w sposób określony w zdaniu poprzednim;
1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 47 lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 49 lub wersje wyższe. WP dokładać będzie wszelkich starań aby Użytkownicy mogli korzystaćz Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności ze wszystkich innych popularnych przeglądarek internetowych jednak nie gwarantuje, iż Konto 1login od WP będzie działać poprawnie z użyciem tych przeglądarek, w szczególności z użyciem przeglądarki Internet Explorer 11 lub wersji wyższej, Microsoft Edge 12 lub wersji wyższej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.

3. WP jest uprawniona do Zablokowania Konta 1login od WP w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę WP, innych Użytkowników Konta 1login od WP, użytkowników Usług Wirtualnej Polski, co do których WP wymaga posiadania Konta 1login od WP lub innych osób), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub właściwego dla Usługi Wirtualnej Polski regulaminu. Ponadto WP przysługuje prawo do Zablokowania Konta 1login od WP, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto 1login od WP lub innej Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Wirtualnej Polski, działania hakerskie). Zablokowanie Konta 1login od WP z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta 1login od WP. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez WP innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. WP jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP na rzecz Użytkownika w przypadku:
a. naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;

b. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta 1login od WP przez jeden rok;

c. działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę WP, innych Użytkowników Konta 1login od WP, użytkowników Usług Wirtualnej Polski lub innych osób przy użyciu Konta 1login od WP.
5. O ile to będzie możliwe (w tym nie naruszy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), WP zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta 1login od WP lub zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP z wyprzedzeniem. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na adres Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

6. W przypadku zaprzestania udostępniania Konta 1login od WP, WP jest uprawniona do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.

7. Użytkownik może zamówić i korzystać z Usługi Wirtualnej Polski używając Konta 1login od WP, tj. z wykorzystaniem Loginu i Hasła,

z których korzysta w ramach Konta 1login od WP. Ewentualne ograniczenia, wyłączenia i modyfikacje w tym zakresie określają właściwe dla Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

8. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta 1login od WP. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.

9. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Wirtualnej Polski.

10. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta 1login od WP lub/i Dodatkowych Funkcjonalności (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP w całości lub w części dotyczącej danej Dodatkowej Funkcjonalności) w każdej chwili, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Rezygnacja z określonych Dodatkowych Funkcjonalności może wymagać rezygnacji korzystania z Usługi 1login od WP w całości tj. wraz z rezygnacją z korzystania z Konta 1login od WP.

11. WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

12. Dane Użytkownika są usuwane w ciągu 90 dni od zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta 1login od WP. Po tym okresie WP może przetwarzać dane Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika. Za Użytkownika, który nie ukończył 16 (szesnastego) roku życia, zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych wyraża przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

14. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usługi Konta 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), do korzystania z usługi Konta 1login od WP w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę WP, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta 1login od WP w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tej usługi.

15. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Konta 1login od WP w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez WP. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez WP o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia Usługi Konta 1login od WP.
1. Konto 1login od WP pozwala na dostęp i korzystanie z Usług Wirtualnej Polski, dla korzystania z których wymagane jest posiadanie Konta 1login od WP (z zastrzeżeniem postanowień właściwych dla Usług Wirtualnej Polski regulaminów) lub dla korzystania z których jest to umożliwione przez WP.

2. Użytkownik Konta 1login od WP po zalogowaniu do Konta 1login od WP może uzyskać w sposób automatyczny dostęp i możliwość korzystania z określonych Usług Wirtualnej Polski. Użytkownik tym samym z wykorzystaniem Loginu i Hasła 1login od WP może uzyskać dostęp do innych Usług Wirtualnej Polski bez konieczności odrębnego logowania do Usług Wirtualnej Polski. Użytkownik Konta 1login od WP jest może być tym samym identyfikowany jako użytkownik zalogowany i uzyskujący dostęp do Usług Wirtualnej Polski oraz innych usług w całym Portalu Wirtualna Polska, o ile WP udostępnia taką funkcjonalność dla danych Usług Wirtualnej Polski. Jeśli WP nie udostępnia funkcjonalności automatycznego identyfikowania użytkownika Konta 1login od WP jako użytkownika zalogowanego w danej Usłudze Wirtualnej Polski Użytkownik może samodzielnie zalogować się i uzyskać dostępu do Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP. WP będzie mogła też umożliwiać samodzielne wybranie przez użytkownika opcji dalszego logowania do Usługi Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login do WP.
1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta 1login od WP, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym WP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi 1login od WP (w tym Dodatkowych Funkcjonalności), jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 1login od WP, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności WP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

3. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła, Loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Konta 1login od WP, za korzystanie przez niego z Konta 1login od WP w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta 1login od WP jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie oraz usługi Konta 1login od WP są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WP ma siedzibę.

8. WP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez WP, obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń WP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez WP. Korzystanie z usługi Konta 1login od WP, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez WP czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do WP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców WP, które przysługują reklamodawcom WP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do WP.
1. WP może udostępnić Użytkownikowi Usługi Wirtualnej Polski w chwili założenia Konta 1login od WP lub w późniejszym terminie.

2. Zasady i warunki świadczenia Usług Wirtualnej Polski dostępne dla Użytkownika Konta 1login od WP określają właściwe dla tych Usług Wirtualnej Polski regulaminy.

3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Wirtualnej Polski, zastosowanie mają postanowienia regulaminów Usług Wirtualnej Polski. Jednakże w przypadku, gdy w regulaminie Usługi Wirtualnej Polski jest mowa o logowaniu za pomocą 1login od WP, Użytkownik będzie mógł logować się do danej Usługi Wirtualnej Polski za pomocą aktywnego Konta 1login od WP na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników jest WP.

2. WP uprawniona jest, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dla celów realizacji Usługi Konta 1login od WP, statystycznych, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, marketingu bezpośredniego usług własnych oraz, także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, do dochodzenia/obrony ewentualnych roszczeń.

3. WP na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika Usługi 1login od WP uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych Wirtualnej Polski i Zaufanych Partnerów z IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (w tym zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) oraz nadania Użytkownikowi unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP. Unikalny identyfikator reklamowy Usługi 1login od WP umożliwi WP identyfikację Użytkownika w celach marketingowych Wirtualnej Polski jak i Zaufanych Partnerów z IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów, w szczególności w celu tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, wyboru spersonalizowanych reklam, pomiaru wydajności reklam, obsługi technicznej wyświetlania reklam.

4. WP na podstawie unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP będzie prowadzić działania obejmujące dopasowywanie i łączenie źródeł danych o Użytkowniku, łączenie różnych urządzeń Użytkownika do celów marketingowych.

5. WP na podstawie unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP będzie przypisywać dane Użytkownika zebrane w trakcie korzystania z Portalu Wirtualna Polska, z poszczególnych Usług Wirtualnej Polski w tym innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska, w tym wykorzystywać je do tworzenia profilu spersonalizowanych reklam a ponadto do wzbogacenia profilu spersonalizowanych reklam, który został już utworzony dla Użytkownika.

6. Użytkownik może zrezygnować z przypisywania danych zebranych w trakcie korzystania z poszczególnych części Portalu Wirtualna Polska jak i Usług Wirtualnej Polski z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP. Rezygnacja z wykorzystania unikalnego identyfikatora reklamowego Usługi 1login od WP w poszczególnych częściach Portalu Wirtualna Polska jak i Usługach Wirtualnej Polski nie wpływa na możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych (w tym zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności), jest dobrowolna zgoda.

8. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych Użytkownika w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w celach reklamowych w Usłudze 1login od WP nie wpływa na ważność i dopuszczalność przetwarzania danych Użytkownika na podstawie odrębnie udzielonych zgód, w szczególności zgód zbieranych w trakcie korzystania z Portalu Wirtualna Polska i poszczególnych Usług Wirtualnej Polski.

9. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo wycofania zgody przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, zakresu przetwarzania oraz praw Użytkownikowi zostały zawarte w polityce prywatności.

10. W ramach usługi 1login od WP, WP przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
a. dane z Formularza;

b. adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies;

c. dane dotyczące dostępu i korzystania z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

d. treści Użytkownika z Usług Wirtualnej Polski oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wirtualna Polska;

e. dane dotyczące dostępu i korzystania z Dodatkowych Funkcjonalności;

f. dane o odwiedzinach na Serwisie;

g. dane o odwiedzinach na Portalu Wirtualna Polska;

h. treści, w tym reklamowe do których dostęp uzyskuje Użytkownik korzystający z Konta 1login od WP;

i. wyszukania, kliknięcia, sposób korzystania z Portalu Wirtualna Polska.
1. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

2. WP zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia usługi Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

3. WP zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Konta 1login od WP, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

4. Korzystanie z Konta 1login od WP wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Wirtualnej Polski zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, WP stanowczo rekomenduje, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

5. Na stronach "Polityka prywatności" dostępnych z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska jak i Serwisu, Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. Użytkownik może wpisać do Formularzy przeznaczonych do korzystania z usług określonych w Regulaminie taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została dopuszczona do wpisania w Formularzu.

7. WP aby móc świadczyć Usługi Wirtualnej Polski i inne usługi Portalu Wirtualna Polska może wysyłać użytkownikom powiadomienia o Usłudze Konta 1login od WP i inne informacje.
1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z udostępnianiem Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w Formularzu Konta 1login od WP.

3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Konta 1login od WP i Dodatkowych Funkcjonalności za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

4. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem 1login od WP i Dodatkowymi Funkcjonalnościami na adres poczty elektronicznej reklamacje@wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że WP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamacje WP kieruje na adres Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

4. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Wirtualnej Polski w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.

2. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. WP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta 1login od WP w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z usługi Konta 1login od WP w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez WP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. WP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

3. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta 1login od WP ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usługi Konta 1login od WP po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
Regulamin dodatkowej funkcjonalności
1. Dodatkowa Funkcjonalność dla Konta 1login od WP „1login connect” jest udostępniana przez WP Użytkownikom Konta 1login od WP.

2. 1login connect umożliwia Użytkownikowi 1login od WP uzyskanie dostępu i korzystanie z usług nie będących Usługami Wirtualnej Polski, tj. usług świadczonych przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność udostępniają usługi w sieci Internet. WP zastrzega sobie prawo do umożliwienia korzystania z Konta 1login od WP tylko w określonych usługach poza Usługami Wirtualnej Polski.

3. Korzystając z 1login connect Użytkownik Konta 1login od WP może:
a. uzyskać dostęp do danych Użytkownika poza Usługami Wirtualnej Polski i udostępnić je w procesie rejestracji w usługach poza Usługami Wirtualnej Polski;

b. zarejestrować się w usługach poza Usługami Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP;

c. zalogować się w usługach poza Usługami Wirtualnej Polski;

d. w inny sposób uzyskać dostęp do usług poza Usługami Wirtualnej Polski z wykorzystaniem Konta 1login od WP;
4. Korzystając z 1login connect Użytkownik uzyskuje dostęp do danych Użytkownika z Konta 1login od WP i ma możliwość zapisania ich na formularzach i w innych lokalizacjach poza Portalem Wirtualna Polska i poza Usługami Wirtualnej Polski. Użytkownik samodzielnie przekazuje dane Użytkownika prezentowane mu z wykorzystaniem 1login connect poza Usługi Wirtualnej Polski.

5. Korzystając z 1login connect Użytkownik upoważnia WP do każdorazowego potwierdzenia podmiotom trzecim świadczącym usługi poza Usługami Wirtualnej Polski poprawności zalogowania Użytkownika z wykorzystaniem Konta 1login od WP.

6. WP potwierdzając podmiotom trzecim świadczącym usługi poza Usługami Wirtualnej Polski poprawności zalogowania Użytkownika z wykorzystaniem Konta 1login od WP przekazuje tym podmiotom wyłącznie dane niezbędne do poprawnego zalogowania Użytkownika z wykorzystaniem Konta 1login od WP takie jak adres e-mail i identyfikatory internetowe powiązane z adresem e-mail, wyłącznie w celu prawidłowego skorzystania z 1login connect.

7. WP nie świadczy usług poza Usługami Wirtualnej Polski i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług poza Usługami Wirtualnej Polski.

8. WP zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zaprzestania udostępniania usługi 1login connect tak w całości jak i w zakresie poszczególnych usług poza Usługami Wirtualnej Polski.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Dodatkowej Funkcjonalności 1login od WP „1Login connect” zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu Konta 1login od WP.